Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён сумдын нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниудад 2022.11.09-ний өдрөөс 2022.11.11-ний өдрүүдэд ажиллав

A- A A+
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён сумдын нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниудад 2022.11.09-ний өдрөөс 2022.11.11-ний өдрүүдэд ажиллав

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2022.11.08-ны өдрийн А/1597 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг батлагдсан удирдамжийн дагуу Өмнөговь аймгийг 2020-2024 онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны “Нутгийн хишиг” хөтөлбөр, аймгийн ИТХ-ын 2022 оны 6/1 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангаж, төсвийн орлогын бааз суурийн өргөжүүлэх, төсвийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх үе шаттай ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, татвар төлөгчдийг татварт бүрэн хамруулах зорилгоор Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён сумдын нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниудад 2022.11.09-ний өдрөөс 2022.11.11-ний өдрүүдэд ажиллав.