Тэргүүлэх чиглэл

Иргэн, хуулийн этгээдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан, олон улсын жишигт нйицсэн улсын бүртгэлийн тогтолцоог хөгжүүлнэ.

Стратегийн зорилго:

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дунд хугацааны стратегийн зорилго нь улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоонд үндэслэн төрийн бодлогын нэгдмэл чанарыг хангах, үндэсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, улс орны эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх, төрийн ой санамжийг бүрдүүлэх, төрөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх улсын бүртгэлийн үйлчилгээг хүртээмжтэй шуурхай хүргэхэд оршино.

Стратегийн зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

  • Инновацийг дэмжигч, итгэл хүлээсэн, ил тод, нээлттэй төрийн байгууллага байна.
  • Цахим бүртгэл, мэдээллийг хөгжүүлэх замаар улсын бүртгэлийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдлыг нэмэгдүүлнэ.
  • Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг ханган, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.
  • Гадаад улстай хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.
  • Чадахуйн зарчимд суурилсан хүний нөөцийг бүрдүүлж, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангана.

Энэхүү стратеги төлөвлөгөөний зорилго, зорилтыг хангахад зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, орон нутаг дахь газар, хэлстийн оролцоо, уялдаа холбоо, харилцан хамтын ажиллагаа чухал билээ.

Тэргүүлэх чиглэл

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дараах үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлтэй байна:

  • Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэн бэхжүүлэх, мэдээллийг хэрэглээнд оруулах дундын өгөгдлийн системийг бий болгон хөгжүүлэх.
  • Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээний хүртээмж, шуурхай байдлыг сайжруулах.
  • Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах.

 

Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн

Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн:

  • Стратегийн зорилт, тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээг цахим хэлбэрээр бүртгэх, бүртгүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, мэдээллийн чанарыг сайжруулах, цахим системийн чанарыг дээшлүүлж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал /E-Mongolia/-д 86 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлээд байна. Дээрх үйлчилгээнүүдээс төрсний бүртгэлийн, гэрлэлт, гэрлэлт цуцалсны, гэрлэлт дуусгавар болсны, иргэний үнэмлэхийн лавлагаануудыг Англи хэл дээр авах боломжийг бүрдүүлж Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал /E-Mongolia/-д сервис гаргаж өгсөн. Улсын бүртгэлийн асуудлаар төрийн болон бусад байгууллагатай мэдээлэл солилцох ХУР систем болон дундын мэдээллийн сангийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ