ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

A- A A+
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

Хуулийн этгээдийн нэр хэрхэн баталгаажуулах вэ? Харьяалал харгалзах уу?

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтыг 21 аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нийслэлийн 7 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтэс /Багахангай, Налайх дүүргээс бусад/ болон Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд биечлэн очиж баталгаажуулах боломжтой.

Цахимаар нэр баталгаажуулах хүсэлтийг www.e-mongolia.mn цахим хуудас болон гар утасны аппликейшн ашиглан гаргах боломжтой.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсэгт “Шинээр, эсхүл өөрчлөн байгуулах замаар шинээр байгуулагдах, эсхүл хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх тохиолдолд нэр авах хүсэлтийг хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд улсын бүртгэлийн байгууллагад нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүй гаргана.” гэж заасан.

Улсын бүртгэлийн байгууллага Иргэний хуулийн 27.3, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Засгийн газрын 2018 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах журам”-аар тогтоосон шаардлага, хязгаарлалтыг хангасан нэрийг баталгаажуулна.

 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагаа хэрхэн авах вэ?

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагааг 21 аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нийслэлийн 7 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтэс /Багахангай, Налайх дүүргээс бусад/  болон Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдээс очиж авах боломжтой. Лавлагаа авахаар ямар лавлагаа авах тухайгаа тодорхой бичсэн албан бичиг болон улсын тэмдэгтийн хураамж 5,000 төгрөг төлсөн байна. Хувьцаа эзэмшигч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд очих боломжгүй бол бусад этгээдэд итгэмжлэл олгосон байх шаардлагатай.

Цахимаар хуулийн этгээдтэй эсэх, хуулийн этгээдгүй эсэх, хуулийн этгээд татан буугдсан эсэх лавлагааг www.e-mongolia.mn цахим хуудас, e-mongolia гар утасны аппликейшн ашиглан, мөн ТҮЦ машинаас хуулийн этгээдийн улсын бүртгэдийн бусад лавлагааг авах боломжтой.

 

Хуулийн этгээдийн баримт бичгийн хуулбар хэрхэн авах вэ? Харьяалал харгалзах уу?

Хуулийн этгээдийн баримт бичгийн хуулбарыг 21 аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нийслэлийн 7 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтэс /Багахангай, Налайх дүүргээс бусад/ болон Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд очиж ямар баримт бичгийн хуулбар авах тухайгаа тодорхой бичсэн албан бичгээр хандана. Хувьцаа эзэмшигч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд очих боломжгүй бол бусад этгээдэд итгэмжлэл олгосон байх шаардлагатай. Үйлчилгээнхий хөлс 1 хуудас баримт 500 төгрөг төлнө.

Улсын бүртгэлийн байгууллагад нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүй гаргана.

 

Хуулийн этгээдийг хэрхэн татан буулгах вэ?

Хуулийн этгээдийг татан буулгах бүртгэлийг 21 аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нийслэлийн 7 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтэс /Багахангай, Налайх дүүргээс бусад/  болон Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд хийнэ.

Хуулийн этгээдийг татан буулгах тухай шийдвэр /тогтоол/ гаргана. Уг шийдвэр /тогтоол/-т ямар шалтгаанаар татан буугдаж байгаа, татан буулгах комиссыг байгуулсан тухай тусгаж, хувьцаа эзэмшигчид, гишүүд, эрх бүхий этгээдүүд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарсан байна.

Хуулийн этгээд улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт “Хуулийн этгээдийг татан буулгах тухай шийдвэр гаргасан эрх бүхий этгээд ажлын 15 өдрийн дотор холбогдох улсын бүртгэлийн байгууллагад бичгээр мэдэгдэж, татан буулгах тухай шийдвэрийн эх хувийг мэдэгдэлд хавсаргана.” гэж заасны дагуу улсын бүртгэлийн байгууллагад албан бичгээр мэдэгдэх шаардлагатай.

Татан буугдах тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулснаас хойш 2 сар, түүнээс дээш хугацаа өнгөрсний дараа дараах материалыг бүрдүүлж улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.

УБ-03 маягт бөглөж, тэмдэг дарах

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх

Шийдвэр /тогтоол/, хурлын тэмдэглэл

Татан буулгасан тухай зарлуулсан өдөр тутмын сонин /Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, нэрийг тусгаж, татан буулгаж байгаа тухай тусгасан байх/

Дуусгалтын тайлан /Харьяа дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс тамга/тэмдэг/ дарж , баталгаажуулсан тайлан байна./

Татвар төлөгчийн хасалтын карт /Харьяа татварын байгууллагаас татвар төлөгчөөс хассан карт авах/

Тамга, тэмдэг хураалгасан баримт /Тамга/тэмдэг/-ээ хураалгах хүсэлт бүхий албан бичгийг тамга /тэмдэг/-ийн хамт улсын бүртгэгчид өгч, тамга/тэмдэг/ хураалгасан баримт авч, татан буулгах баримт бичигтээ хавсаргана/

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын лавлагаа /Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас өр, төлбөртэй эсэх лавлагаа авч ирэх/

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /Гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх/

 

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд хаана бүртгүүлэх вэ? Харьяалал харгалзах уу?

Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2018 оны 186 тоот захирамжаар хөрөнгө оруулалтын нэг цэгийн үйлчилгээний төвийг үүсгэн байгуулсантай холбоотойгоор тус төвд 2019 оны 06 сарын 25-ны өдрөөс гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж эхэлсэн.

Хөрөнгө оруулалтын нэг цэгийн үйлчилгээний төв нь Чингэлтэй дүүрэг Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1 Засгийн газрын II байр Үндэсний хөгжлийн газрын Invest mongolia нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн 2 давхарт харьяалал харгалзахгүй үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

Тамга, тэмдэг үрэгдүүлсэн бол хяналтын дугаар авах хүсэлт хэрхэн гаргах вэ?

Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгийг хаяж үрэгдүүлсэн тухай шийдвэр /тогтоол/ хурлын тэмдэглэл гаргана. Уг шийдвэр /тогтоол/, хурлын тэмдэглэлд хувьцаа эзэмшигчид, гишүүд, эрх бүхий этгээдүүд гарын үсэг зурсан байна.

Өдөр тутмын сонинд тамга, тэмдгээ үрэгдүүлсэн тул хүчингүйд тооцсон тухай зарлуулна.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газарт хандсан албан хүсэлтийг шийдвэр /тогтоол/, хурлын тэмдэглэл, зар хэвлэгдсэн сонингийн хамт өгнө. Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20-д заасны дагуу улсын бүртгэлийн Хяналтын улсын байцаагч торгууль ногдуулж, дүгнэлт гаргана. /Тамга, тэмдгээ хаяж, үрэгдүүлсэн бол хуулийн этгээд 500,000 төгрөгийн торгуультай/

Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт гарсны дараа тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар авах хүсэлтийг 21 аймаг дахь, Нийслэлийн 7 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтэс /Багахангай, Налайх дүүргээс бусад/ болон нэг цэгийн нэгдсэн үйлчилгээний төвүүдэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн гаргана.

 

УБ-03 маягт бөглөх

Үйлчилгээний хөлс 10,000 төгрөг төлөх

Оногдуулсан торгох шийтгэлийн хуудас /төлбөрийн баримт/-ын хуулбар

 

Хувьцаа эзэмшигч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд очих боломжгүй бол бусад этгээдэд итгэмжлэл олгосон байх шаардлагатай.

 

Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар авах хүсэлт хаана гаргах вэ?

Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар авах хүсэлтийг21 аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нийслэлийн 7 дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтэс /Багахангай, Налайх дүүргээс бусад/  болон Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн гаргана.

 

УБ-03 маягт бөглөх

Үйлчилгээний хөлс 10,000 төгрөг төлөх

Ямар шалтгаанаар тамга, тэмдгээ хураалгаж хяналтын дугаар авах гэж буй талаараа тодорхой дурьдсан албан хүсэлт

Тамга, тэмдэг

 

Хувьцаа эзэмшигч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд очих боломжгүй бол бусад этгээдэд итгэмжлэл олгосон байх шаардлагатай.

 

Тусгай зөвшөөрөл шаардахгүйгээр эрхлэх боломжтой хуулийн этгээдийн түгээмэл үйл ажиллагааны чиглэлийн жишээ хаанаас харах вэ?

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд зааснаас бусад тусгай зөвшөөрөл шаардахгүйгээр эрхлэх боломжтой түгээмэл үйл ажиллагааны чиглэлийн жагсаалтыг доорх холбоосоос татаж үзнэ үү.

http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/ezangilal

Үндэсний статистикийн хорооноос баталсан Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилалыг доорх холбоосоос татаж үзнэ үү.

www.1212.mn/bookLibraryDownload.ashx?url=ISIC_4.0_2019.pdf&ln=Mn

 

Улсын бүртгэлийн өргөдөл маягтыг хэрхэн бөглөх вэ?

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягтын загвар, индекс, код батлах тухай” 2021 оны А/55 дугаар тушаалаар батлагдсан УБ-03, УБ-04, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын “Маягтын загвар шинэчлэн батлах тухай” 2020 оны А/1258 дугаар тушаалаар батлагдсан УБ-12 маягтын бөглөх шаардлагатай.

 

УБ-03 маягтыг бөглөх заавар.

Шинээр байгуулсан хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх бол маягтын 1, 4-5, 9-10 дах хэсгийг бөглөнө.

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх бол маягтын 1-4, 6, 10 дахь хэсгийг бөглөнө. Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг дарна.

Өөрчлөн зохион байгуулах замаар шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх бол 1-4, 7, 10 дахь хэсгийг бөглөнө. Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг дарна.

Хуулийн этгээдийг татан буулгасныг бүртгүүлэх бол 1-4, 8, 10 дахь хэсгийг бөглөнө. Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг дарна.

Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаарыг бүртгүүлэх бол 1-4, 9-10 дахь хэсгийг бөглөнө. Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг дарна.

 

УБ-04 маягтыг бөглөх заавар.

Шинээр байгуулсан салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүртгүүлэх бол маягтын 1-4, 7-8 дах хэсгийг бөглөнө. Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг дарна

Салбар, төлөөлөгчийн газрын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгүүлэх бол маягтын 1-4, 6, 10 дахь хэсгийг бөглөнө. Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг дарна.

Өөрчлөн зохион байгуулах замаар шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх бол 1-3, 5, 8 дахь хэсгийг бөглөнө. Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг дарна.

Салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дуусгавар болсныг бүртгүүлэх бол 1-3, 6, 8 дахь хэсгийг бөглөнө. Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг дарна.

Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаарыг бүртгүүлэх бол 1-3, 7-8 дахь хэсгийг бөглөнө. Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг дарна.

 

УБ-12 маягтыг бөглөх заавар.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-д заасны дагуу эцсийн өмчлөгчөө тогтооно.

41 дүгээр зүйл.Эцсийн өмчлөгчийг тогтоох

41.1.Эцсийн өмчлөгчийг дараах дарааллаар шалгаж тогтооно:

41.1.1.хувьцааны дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа хүнийг;

41.1.2.энэ хуулийн 41.1.1-д заасан хүнийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг шууд бусаар удирдаж байгаа, эсхүл өөрийн эрхээ бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа хүнийг;

41.1.3.энэ хуулийн 41.1.1, 41.1.2-т заасан хүнийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч хүнийг.

 

Шинээр байгуулсан хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх бол маягтын 1, 3, 4 дэх хэсгийн шинээр бүртгүүлэх гэснийг сонгоно.

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ анх удаа улсын бүртгэлд бүртгүүлж байгаа бол маягтын 1-3, 4 дэх хэсгийн нөхөн бүртгүүлэх гэснийг сонгоно.

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллээ бүртгүүлсэн. Эцсийн өмчлөгч нь өөрчлөгдөж байгаа бол маягтын 1-3, 4 дэх хэсгийн өөрчлөлт бүртгүүлэх гэснийг сонгоно.

 

5.1 дэх хэсэгт хөрөнгийн 33, түүнээс дээш хувийг өмчилж байгаа хүний мэдээллийг бөглөнө.

5.2 дахь хэсэгт хөрөнгийг өмчилж буй хуулийн этгээдийн мэдээллийг бөглөнө.

5.2.1 дэх хэсэгт 5.2-т бөглөсөн хуулийн этгээдийн өмчлөгчийн мэдээллийг бөглөнө.

5.3 дахь хэсэгт 5.1., 5.2. дахь хэсэгт бөглөх хүн, хуулийн этгээд байхгүй бол удирдлагыг хэрэгжүүлж буй хүний мэдээллийг бөглөнө.

 

 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар маягтыг дараах холбоосоор татаж авна уу. http://burtgel.gov.mn/service/index.php/les-newlist/download

 

 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР