Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд алба хаагчид бүрэн хамрагдав

A- A A+
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд алба хаагчид бүрэн хамрагдав

Даланзадгад сумын Засаг даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн №84 тоот албан тоотын дагуу Өмнөговь аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн алба хаагчид орчны 50 метр газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, 2021 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр хийгдэх ариутгалын ажлын бэлтгэл байдлыг хангалаа.