10 дугаар сарын тоон мэдээ /харьцуулсан график/

A- A A+
10 дугаар сарын тоон мэдээ /харьцуулсан график/

Иргэний улсын бүртгэлийн 10 сарын тоон мэдээг жилийн өмнөх үеийн үзүүлэлттэй харьцуулан хүргэв.