АЙМГИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

 

 Аймаг, нийслэл, сум хоорондын зай, км

Өмнөговь аймгийн сумд

Улаанбаатар хотоос

Даланзадгад хотоос

1

Баяндалай сум

670 км

90 км

2

Баян-Овоо сум

745 км

165 км

3

Булган сум

610 км

98 км

4

Гурвантэс сум

900 км

320 км

5

Даланзадгад сум

580 км

 

6

Мандал-Овоо сум

510 км

100 км

7

Манлай сум

600 км

230 км

8

Ноён сум

796 км

216 км

9

Номгон сум

686 км

106 км

10

Сэврэй сум

810 км

230 км

11

Ханбогд сум

614 км

250 км

12

Ханхонгор сум

585 км

25 км

13

Хүрмэн сум

638 км

58 км

14

Цогт-Овоо сум

454 км

126 км

15

Цогтцэций

580 км 100 км

ШИНЭ МЭДЭЭ