Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/ /2018.06.21/

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13537

Иргэний улсын бүртгэлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /2018.06.21/

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13540


Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /2018.06.21/

https://legalinfo.mn/mn/detail/13591


Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /2018.06.21/

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13589