ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /"Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам"/

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=5977

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх)

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760243502651